Take me home oida!
Text oida:
PRESSETEXT
SONDERKLASSE
BÜHNENANWEISUNG
 SONDERKLASSE
BÜHNENANWEISUNG
 GALA
Fotos oida:
© Ernesto Gelles© Stefan GergelyDownload © Stefan GergelyDownload © Stefan GergelyDownload © Stefan Gergely© Ernesto GellesDownload © Udo LeitnerDownload © Ernesto GellesDownload © Udo LeitnerDownload © Udo LeitnerDownload © Udo LeitnerDownload © Udo Leitner
Plakate oida:
PLAKAT SONDERKLASSEPLAKAT SONDERKLASSE MIT EINDRUCKSFELD